Call for Papers: Marx Nu! 2019

Marx Nu! 2019: Magt og Modsætning

(For an English version, please see here.)

Magt findes i alle sfærer, også i universitetsverdenen. Men hvor der er magt, findes der modmagt. Derfor inviterer Selskab for Marxistiske Studier (SMS) endnu en gang til den årlige konference Marx Nu!, i år på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) i København den 4. og 5. oktober 2019. Formålet med konferencen er at fremme de kritiske forskningstraditioner på de danske universiteter og højere læreanstalter samt årligt at gøre status over den kritiske forskning i Danmark såvel som i udlandet.

Temaet for årets konference er Magt og modsætning, hvilket vi opfordrer til at tolke i bredest mulig forstand. Magt indeholder (altid) modsætninger. Magten har historisk skabt og benyttet sig af modsætninger – mellem klasser og køn, mellem folkeslag og i racialiserede hierarkier. Men modsætningsforhold kan komme til udtryk i såvel politiske som begrebslige spændinger, og de to sider kan spille sammen og spejle sig i hinanden. Med årets tema ønsker vi at udforske begge aspekter, både konkrete historiske og politiske spor samt teoretiske og abstrakte aspekter.

Sammen ønsker vi at undersøge mulighederne for marxistiske perspektiver på magtbegreber og samfundsmæssige modsætningsforhold. Hvis ‘kapital’ også er en form for magtudøvelse, hvad er da forholdet mellem økonomisk og politisk magt? Hvilke marxistiske magtforståelser kan vi trække på i dag, og hvordan kan forskellige (marxistiske og ikke-marxistiske) forståelser af magt komplimentere hinanden? Er ‘magten’ noget, venstrefløjen skal tage, eller er det snarere et spørgsmål om at afvikle den?

Forslag til papers kan reflektere over disse spørgsmål i lyset af kontemporær kapitalisme eller dens forskellige historiske konstellationer, og historisk-politiske såvel som abstrakt-teoretiske bidrag er velkomne. Emner kunne således være, men begrænser sig ikke til:

  • Hvilket forhold står magt og afmagt i som et begrebsligt modsætningspar?
  • Hvilken rolle (om nogen) spillede introduktionen af elektriske køkken- redskaber for etableringen af husmoderrollen som kønnet dominansforhold?
  • Kommer modmagt inde eller ude fra magten selv?
  • Ligger der en magt i at periodisere historien? Er skellet mellem feudalisme og kapitalisme f.eks. et udtryk for et underliggende magtforhold?
  • Hvordan har kapitalen historisk forvaltet sin magt i forhold til racegjorte mennesker?
  • Hvad er økonomisk magt? Hvilken magt har økonomer i dag?
  • Hvordan koncentreres og reproduceres magten i eliter?
  • Hvad er modsætningens logik?
  • Hvilken forbindelse (om nogen) er der mellem kønnede dominansforhold og modsætningen mellem produktivt og reproduktivt arbejde?
  • Hvilke begrebslige modsætningspar indeholder kapitalens logik? F.eks. frihed og tvang, overflod og mangel, akkumulation og destruktion.

Som det har været tilfældet på de tre tidligere Marx Nu! konferencer, vil der også være god plads til oplæg, der ikke eksplicit relaterer sig til temaet. Vi ser således meget gerne oplæg om lige det, du går og arbejder med, så længe det på en eller anden måde tager udgangspunkt i en kritisk forskningstradition.

Send dit abstract på 200-300 ord til info@marxistiskestudier.com inden 1. august 2019. Abstracts såvel som præsentationer kan være på dansk eller engelsk.

Øvrig tilmelding til arrangementet foregår via NemTilmeld.

Advertisement

Author: Selskab for Marxistiske Studier

Selskab for Marxistiske Studier er en akademisk organisation, der har til formål at fremme akademisk forskning i og inspireret af Karl Marx og marxismens kritiske forskningsprogram i Danmark.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: