Call for papers: Marx Nu! 2018

Marx Nu! 2018
Syddansk Universitet
7. og 8. september 2018

HENT CALL FOR PAPERS SOM PDF: Marx Nu! 2018 CFP
HENT ÅRETS PLAKAT SOM PDF: Marx Nu! 2018 poster
 

Man siger, at når man har gjort noget på samme måde tre gange i træk, er det en tradition. Det er derfor med stor stolthed, at Selskab for Marxistiske Studier (SMS) hermed inviterer til den endegyldige etablering af en ny tradition i dansk akademia: Selskabets årlige konference!

I det 21. århundrede er situationen ikke længere så entydig; tidligere så centrale kamparenaer har (måske) mistet deres betydning, og andre nye arenaer er opstået i mellemtiden. Det er en udforskning af dette fænomen, vi inviterer til.

Med Marx Nu! 2018 indbyder SMS endnu engang forskere, studerende og andre interesserede til at præsentere forskning, der enten direkte relaterer sig til eller på anden måde er inspireret af Marx, marxismen og den kritiske impuls, der er i 200 år er udgået fra denne tradition.

Det overordnede tema for årets konference er Kamparenaer, forstået i den bredeste forstand af ordet. Traditionelt har marxismens teoretiske kamparenaer været den politiske økonomi og kritiske filosofi, og arbejderbevægelsens praktiske kamparenaer har været den økonomiske og politiske kamp – klassekampen. Men i det 21. århundrede er situationen ikke længere så entydig; tidligere så centrale kamparenaer har (måske) mistet deres betydning, og andre nye arenaer er opstået i mellemtiden. Det er en udforskning af dette fænomen, vi inviterer til. Eksempler kunne være:

  • Logistik. I takt med at kapitalen er blevet global, er hele det globale syd er blevet underlagt dens herredømme. Og for så vidt som den post-fordistiske organisationsmodel har været med til at internalisere produktion og distribution i hele verden, er logistik blevet et begreb, man i stigende grad må tage alvorligt: fra de mest basale former for varetransport såsom containerskibe, motorveje og godstoge og til de satellitter og undersøiske kabler, der udgør det fysiske fundament for internettet. Hvad er logistikkens betydning for kapitalismen i dag? Og hvordan optræder modstanden mod kapitalen på den logistiske front?
  • Byrum. Kapitalismen har altid været uløseligt forbundet med urbanisering og koncentration af arbejdskraft i byer, men i nyere tid har byerne også været centrum for modkulturer og -bevægelser, der søger at anvende de spatiale betingelser, som kapitalen etablerer, til at skabe rum for dens nedbrydelse. Kampen for det urbane rum er blevet en kamp mod kapitalen. Hvordan udfolder disse kampe sig konkret? Og kan man under kapitalismen tænke urbane rum, der formår at række ud over eller endda står uden for kapitalens og markedets magt? Hvis de borgerlige nationalstaters tid er forbi, kan byen så være ramme om en ny modmagt?
  • Intersektioner. Spørgsmål om køn, seksualitet og andre sociale kategoriseringer har i mange år haft en vigtigt plads i venstreorienterede og marxistisk inspirerede sociale bevægelser og kampe, men i de seneste år er spørgsmålene igen kommet særligt i fokus i forbindelse med diskussionerne om såkaldt “identitetspolitik”.Især er spørgsmålene om disse kategoriers intersektioner og reproduktion kommet i centrum og har udfordret og udviklet vores forståelse af klasse, produktion og reproduktion. Men hvad er forholdet mellem undertrykkelse på baggrund af seksualitet, hudfarve, køn, klasse, religion, kropsfunktioner osv.? Og hvilke perspektiver kan marxismen og den kritiske tænkning bidrage med i forhold til disse spørgsmål?
  • Imperialisme, globalisering og det nationale spørgsmål. Med kapitalens totale internationalisering, de sidste 15 års konstante krig og konflikt i Mellemøsten og den verserende såkaldte “migrant-krise” er spørgsmålet om imperialisme og beslægtede spørgsmål som globalisering og det nationale igen kommet på dagsordenen. Hvordan skal vi forstå disse fænomener? Er nationalstaten en rent forbigående politisk formation? Er dens opløsning et svar på kapitalens internationalisering eller et led i denne? Og hvad kan den marxistiske kanon bidrage med ift. imperialismen og det nationale spørgsmål?

Dette er naturligvis ikke en udtømmende liste, men blot nogle få eksempler på, hvad man kan vælge at fokusere på, når vi stiller skarpt på kamparenaer. Vi håber således også, at temaet vil kunne tjene som et heuristisk værktøj, og at nogen vil kunne bruge det som en måde at give en ny vinkel på deres aktuelle forskningsidéer og -projekter.

Som det også har været tilfældet på de to foregående Marx Nu!-konferencer, vil der også være plads til oplæg, der ikke eksplicit relaterer til temaet. Vi ser således også gerne oplæg om lige det, du går og arbejder med, så længe det på en eller anden måde relaterer til til Marx, marxisme, kritisk forskning og dermed beslægtede emner.

Send dit abstract på 200-300 ord til marxistiskestudier@gmail.com inden 1. juli. Præsentationer kan være på dansk eller engelsk.

Øvrig tilmelding foregår via NemTilmeld.

Advertisements

Call for Papers: Marx Nu! 2017

(Please see below for English version)

Roskilde Universitet
1.-2. september 2017

Selskab for Marxistiske Studier afholdt sidste år på Aarhus Universitet sin første årlige konference, Marx Nu! 2016. Der blev det tydeligt for enhver, at den såkaldte “marxistiske vending” også er slået igennem på de danske universiteter. Interessen for Marx, den marxistiske tradition og andre kritiske forskningstraditioner er stigende blandt både forskere og studerende, hvilket de mange oplæg og deltagere vidnede om.

Selskab for Marxistiske Studier er en del af denne bølge, og vi rider videre på den i 2017!

Derfor inviterer vi alle kritiske forskere og studerende til at deltage i og bidrage til konferencen Marx Nu! 2017 på Roskilde Universitet 1.-2. september 2017.

Formålet med selskabets årlige konferencer er at tilvejebringe et akademisk samlingspunkt for den kritiske forskning på de danske universiteter. Derfor skal termen “marxistisk” også forstås bredt og omfatter eksempelvis også alle traditioner og tænkere, der befinder sig i omkredsen af den marxistiske tradition, forholder sig til den eller har noget interessant at sige om den. Det væsentlige er, om forskningen besidder en frigørende impuls og kritisk tendens – ikke, om den bekender sig til en given tænker eller en etableret kanon.

2017 er jubilæernes år. Det er 150 år siden, Karl Marx udgav første bind af Das Kapital, det er 100 år siden, revolutionære erobrede magten i Rusland, og det er ligeledes 100 år siden, Danmark solgte Dansk Vestindien til USA. Vi er derfor særligt interesserede i oplæg, der berører disse emner.

Der er imidlertid også plads til andre oplæg, der kan handle om alt fra sociale bevægelser, højrepopulisme, neoliberalisme, arbejderbevægelser, anti-koloniale kampe og globalisering til klimaforandringer, racisme, medier, klasseanalyser, sexisme, ideologikritik, kunst, litteratur og revolution.

Send dit abstract på 200-300 ord til info@marxistiskestudier.com inden 1. juli. Præsentationer kan være på dansk eller engelsk.

// English version:

Call for Papers: Marx Now! 2017

Roskilde University, Denmark
September 1-2 2017

Last year, the Danish Society for Marxist Studies (Selskab for Marxistiske Studier) held its first annual conference “Marx Now! 2016” at Aarhus University. It was clear that the so-called ‘Marxist turn’ has also taken hold at the Danish universities. The interest in Marx, the Marxist tradition, and other critical research traditions is growing amongst researchers and students as evidenced by the many presentations and participants

Society for Marxist Studies is a part of this development and will continue to contribute in 2017!

We therefore invite all critical researchers and students to participate in and contribute to the conference Marx Now! 2017 at Roskilde University, Denmark, on September 1-2 2017.

The aim of the annual conference is to create an academic fixture for critical research at Danish universities. The term “Marxist” should therefore be understood in the broadest and most inclusive manner, so as to include, for instance, those traditions and thinkers that on the periphery of the Marxist tradition, address it, or have something interesting to say about it. The decisive factor is whether they display an emancipatory impulse and critical tendency – and not whether they pledge allegiance to a specific thinker or established canon.

2017 is a year of anniversaries: it has been 150 years since Karl Marx published the first volume of Das Kapital, it is 100 years since revolutionaries seized power in Russia, and it is 100 years since Denmark sold the Danish West Indies to the USA. We are highly interested in presentations addressing these topics.

However, we are also very interested in other topics, and topics for presentations might include social movements, right-wing populism, neoliberalism, workers’ movements, anti-colonial struggles, globalization, climate change, racism, media, class analyses, sexism, ideology critique, art, literature, and revolution.

Send your abstract of 200-300 words to info@marxistiskestudier.com before July 1. Presentations can be in Danish or English.

Society for Marxist Studies (SMS) is a scientific organisation dedicated to promoting research in and inspired by Marx and the entire tradition of thought, which springs from his theories. “Marxist” should thus be understood in the broadest possible sense. SMS does not adhere to any particular theoretical or political position. The society holds an annual conference and aims to transcend the narrow disciplinary boundaries of academia, which never could contain Marxism.

Beretning fra Marx Nu! 2016

Den 9. og 10. september 2016 afholdt Selskab for Marxistiske Studier sin første årlige konference under titlen ”Marx Nu!”. Det er ikke nemt at pege på, hvornår der sidst blev afholdt en videnskabelig konference med udgangspunkt i Marx og marxismen i Danmark, men det er under alle omstændigheder længe siden. Derfor er vi glade for at kunne sige, at konferencen var en stor succes.

Her følger en kort opsummering af og beretning fra konferencen.

Formålet med konferencen var at danne et overblik over den aktuelle danske forskning, der på den ene eller den anden måde tager udgangspunkt i Marx og traditionen herefter. Konferencen skulle altså gøre status over, hvor den marxistiske forskning står i Danmark i dag.

Konferencen foregik over 2 dage med i alt 17 papers, som alle tog udgangspunkt i aktuel forskning. Der var flere end 90 deltagere fordelt over de to dage, og både oplægsholdere og deltagere kom fra vidt forskellige akademiske baggrunde og institutioner. De fleste af landets højere læreanstalter var således repræsenteret, og der var oplægsholdere fra alle stadier af det akademiske liv – fra første semester-studerende til pensionerede professorer. Temaerne for oplæggene var da også meget forskellige, hvad der vidner om en levende og meget varieret marxistisk forskning i Danmark. Det var således yderst positivt at se originale og nye forskningsperspektiver fra oplægsholdere, der har været førende indenfor den kritiske forskning i de sidste årtier, såvel som de helt unge forskere og studerende.

14202507_286661138385836_4844248251472847962_n
De flere end 90 deltagere var med til at gøre Marx Nu! til et brag af en konference.

Kunne vi lave om på en ting i forhold til oplæggene og konferencen i det hele taget, skulle det være kønsfordelingen. Karen Helveg Petersen var den eneste kvinde blandt oplægsholderne, og i det hele taget var kønsfordelingen skæv på konferencen med kun få kvinder. Vi har i arrangørgruppen været opmærksomme på denne problemstilling fra starten og lagt en særligt aktiv indsats i at kontakte kvindelige forskere med henblik på at få oplæg fra dem på konferencen, men desværre altså uden held. Vi håber meget at kunne ændre dette forhold til næste års konference.

Af de mange interessante oplæg kan nævnes lektor Gorm Harstes paper, der præsenterede et systemteoretisk perspektiv på kapitalismens tidlige udvikling. Han sammenholdt de forskellige økonomiske, kommercielle, militære, religiøse og politiske systemers rolle i fremkomsten af kapitalismen fra Reformation og fremefter, gennem religionskrigene. Præsentationen byggede videre på Harstes nyligt indleverede doktorafhandling, som han forsvarer i december.

Ph.d. Nicolai von Eggers’ genfortolkning af Althussers senere værker fremhævede, at alle samfundsformer består af komplekse og integrerede netværk af ideologiske, politiske og økonomiske magtforhold. Forhold, der kun eksisterer gennem de involverede subjekters konstante reproduktion af dem, hvilket skaber muligheder for at intervenere og forstyrre reproduktionen af eksempelvis kapitalismen. Interesserede kan læse mere i von Eggers nyligt forsvarede PhD-afhandling Popular Sovereignty: Republicanism and the Political Logic of the Struggles of the French Revolution.

Professor emeritus Curt Sørensen præsenterede i sit paper et nyt forskningsperspektiv på fascismens udvikling. Med udgangspunkt i Ellen Meiksins Woods bestemmelse af forholdet mellem det politiske og økonomiske i kapitalismen, fremhævede Sørensen, hvordan massepolitikkens udvikling ikke blot skaber muligheden for demokratiske massebevægelser (som f.eks. arbejderbevægelsen), men også nationalisme og direkte fascistiske bevægelser. De europæiske demokratiers forhåndenværende deltagelseskrise er ikke en anomali, men en integreret del af de moderne kapitalistiske samfund. Derfor består muligheden for opkomsten af sådanne bevægelser stadig. Interesserede kan læse mere om forholdet mellem kapitalisme, statsbygning og deltagelseskrise i trebindsværket Stat, nation, klasse og i Sørensens kommende bog Den europæiske deltagelseskrise.

14292287_286661251719158_8782489553858498280_n
Oplæg ved lektor Andreas Beck Holm om spørgsmålet “hvad er marxisme?”.

Der blev i det hele taget præsenteret et væld af nye og interessante forskningsperspektiver: Et althusseriansk svar på spørgsmålet “hvad er marxisme?” (lektor Andreas Beck Holm), et nyt syn på kommunister og trotskister i den danske modstandskamp (specialestuderende Niklas Zenius Jespersen), en kritik af nyere arbejdskritik samt arbejdets rolle i kapitalismen (ph.d.-stipendiat Esben Bøgh Sørensen), en analyse af forholdet mellem kapitalisme, konsensus og nyheder (lektor Peter Nielsen), en marxistisk definition af BNP (Karen Helveg Petersen), et forsøg på at forene værdiformsanalyse og arbejdsværditeori i Kapitalen (professor emeritus Niels Albertsen), en undersøgelse af forholdet mellem stat og korporationer (PostDoc Mathias Hein Jessen), en fortolkning af proletariatet som kapitalismens konstitutive umulighed (studerende Kristoffer Bayer), en raffineret udlægning af unghegelianeren Edgar Bauers fascinerende liv og virke (cand.mag. Magnus Møller Ziegler), en analyse af demokrati og stat hos den unge Marx (ph.d.-stipendiat Mikkel Flohr), en kritisk obduktion af accelerationisme (ph.d.-stipendiat Dominique Routhier), et overblik over marxismens udvikling i Italien fra den klassiske arbejderbevægelse til i dag (lektor Gert Sørensen) og endelig en samtidsdiagnostisk analyse af kapitalismens civiliserende tendenser (lektor Steen Nepper Larsen).

Danmark halter med andre ord ikke bagefter den internationale marxistiske vending, som vi har været vidne til over de sidste par år. Den fornyede interesse for Marx og marxismen som udgangspunkt for et kritisk forskningsprogram har, ud over et væld af interessante publikationer fra bl.a. Verso og Historical Materialism Series, også resulteret i en opblomstring af initiativer, bl.a. de mange konferencer arrangeret af tidsskriftet Historical Materialism verden over, de svenske Marx-konferencer og de mange initiativer og konferencer i Tyskland såsom “Marx is Muss” og “Marx Herbstschule”. Det er derfor glædeligt at kunne konstatere, at marxismen ligeledes lever og udvikler sig som et kritisk forskningsprogram på de danske universiteter. Der er ikke tale om nogen homogen størrelse, men om varierede og nyskabende forskningsperspektiver i rivende udvikling – og det er en god ting.

Derfor er det også relevant at skabe et tilbagevendende forum for debat og idéudvikling. Det er således Selskab for Marxistiske Studiers hensigt at konferencen skal blive en årligt tilbagevendende begivenhed. Vi glæder os derfor til at se alle interesserede igen næste år til en ny konference med udgangspunkt i Marx og marxisme.

 

Bestyrelsen i Selskab for Marxistiske Studier

Søren Mau, Mikkel Flohr, Esben Bøgh Sørensen,
Jonas Larsen, Magnus Møller Ziegler